Usługi administracyjne wykonywane przez lekarza. Skarbówka nie zgadza się na niższy ryczałt

Skarbówka odpowiada, czy przychody uzyskiwane przez lekarkę z tytułu świadczenia usług administracyjnych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych mogą być opodatkowane ryczałtem 8,5%

lekarz ryczałt

Z wnioskiem o interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego wystąpiła lekarka specjalistka onkologii klinicznej. Lekarska planuje rejestrację i rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej.

Przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej będzie świadczenie usług opieki zdrowotnej (PKWiU dział 86) oraz związanych z tym usług administracyjnych (w Pani ocenie sklasyfikowanych w PKWiU 82.11.10.0.).

Po otwarciu działalności, lekarka zamierza zawrzeć umowę, na podstawie której będzie świadczyć następujące usługi:

  • udzielanie świadczeń zdrowotnych;
  • czynności administracyjnych związanych z udzielanymi świadczeniami zdrowotnymi, takie jak prowadzenie dokumentacji medycznej i statystycznej, prowadzenie sprawozdawczości statystycznej.

Usługi administracyjne lekarza

Jak tłumaczyła podatniczka, obowiązki administracyjne obejmować będą w szczególności wprowadzanie danych pacjentów oraz danych dotyczących przebiegu leczenia do dokumentów fizycznych oraz systemów informatycznych, sporządzanie raportów i innych dokumentów.

Przedsiębiorczyni ma wątpliwości jak należy zakwalifikować świadczone usługi administracyjne zgodnie z PKWiU:

  • czy jako działalność zaklasyfikowaną w dziale 86 - Usługi w zakresie opieki zdrowotnej,
  • czy w dziale PKWiU 82.11.10.0 - Usługi związane z administracyjną obsługą biura.

W jej ocenie, poprawna jest druga ze wskazanych alternatyw.

Usługi administracyjne a usługi opieki zdrowotnej

W związku z przytoczonymi wątpliwościami, lekarka zwróciła się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z pytaniem, czy przychody uzyskiwane z tytułu świadczenia usług administracyjnych związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych: sporządzanie dokumentacji medycznej i statystycznej, prowadzenie sprawozdawczości statystycznej, podlegają opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

Zdaniem przedsiębiorczyni, tego rodzaju czynności administracyjne (pomocnicze), wchodzą w zakres usług administracyjnej obsługi biura sklasyfikowanych w PKWiU 82.11.10.0 i podlegają opodatkowaniu ryczałem według stawki 8,5%.

Usługi administracyjne lekarza zdaniem skarbówki

Z takim stanowiskiem nie zgodził się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Jak wskazał w uzasadnieniu swojego stanowiska, skoro świadczone usługi administracyjne będą związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, to uzyskiwane z tego tytułu przychody będą przychodami ze świadczeń usług w zakresie opieki zdrowotnej. Zatem, przychody będą opodatkowane stawką 14% ryczałtu jako przychody ze świadczenia usług w zakresie opieki zdrowotnej.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 kwietnia 2023 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.110.2023.2.MKA