księgowa w sieci

Regulamin Usług elektronicznych Serwisu Księgowa w sieci

 

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług elektronicznych live chat/formularz kontaktowy (dalej: Usługi) w ramach strony internetowej Księgowa w sieci dostępnej pod adresem www.ksiegowawsieci.pl (dalej: Strona, Serwis).
 2. Administratorem Usługi jest Patrycja Szeląg, NIP: 5272978018, prowadząca działalność gospodarczą w Warszawie (02-306) przy ul. Niemcewicza 26/24 (dalej: Usługodawca).
 3. Korzystanie z Usługi na Stronie jest możliwe po wyrażeniu przez osobę korzystającą (dalej:  Użytkownik) zgody na przestrzeganie Regulaminu i zaakceptowaniu jego treści.
 4. Regulamin jest udostępniony na Stronie.

§2. Zakres Usług

 1. Usługodawca za pośrednictwem Strony udostępnia Usługę nieodpłatnie.
 2. Usługi są dostępne dla Użytkowników bez ograniczeń czasowych.
 3. Korzystanie z Usług rozpoczyna się z chwilą zaakceptowania przez Użytkownika Regulaminu.
 4. Odpowiedź na zapytanie skierowane przez Live chat, może zostać udzielona za pośrednictwem podanego przez Użytkownika adresu e-mail.
 5. Odpowiedź na zapytanie skierowane przez Formularz kontaktowy zostanie udzielona za pośrednictwem podanego przez Użytkownika adresu e-mail.
 6. Korzystanie z Usług jest dobrowolne. Usługodawca umożliwia inne formy kontaktu, np. telefoniczne.

§3. Wymagania techniczne

Do prawidłowego korzystania z Usług Użytkownik we własnym zakresie musi zapewnić:

 • komputer z dostępem do Internetu,
 • dostęp do poczty elektronicznej,
 • przeglądarka internetowa,
 • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.

§4. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacje dotyczące Usługi mogą być składane: pisemnie na następujący adres poczty elektronicznej: reklamacje@ksiegowawsieci.pl.
 2. Reklamacja dotycząca treści odpowiedzi udzielanych za pośrednictwem Usługi powinna zawierać następujące dane:
  • imię i nazwisko Użytkownika,
  • dane kontaktowe: numer telefonu i adres e-mail,
  • opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
 3. Reklamacje dotyczące Usługi lub odpowiedzi udzielanych za pośrednictwem Usługi będą rozpatrywane w ciągu 7 dni od daty doręczenia reklamacji do Usługodawcy.

§5. Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia każdorazowej, ciągłej i pełnej dostępności Usług, jednak nie gwarantuje i nie odpowiada za dostępność.
 2. Usługodawca jest uprawniony, do przerw lub zakłóceń w dostępności Usług wynikających z awarii lub przypadków wadliwego funkcjonowania systemów teleinformatycznych, za których funkcjonowanie nie ponosi odpowiedzialności.

§6. Odpowiedzialność Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z Usług w celu:
 • ładowania, publikowania, przesyłania, transmisji lub udostępniania w jakikolwiek inny sposób treści niezgodnych z prawem, szkodliwych, stanowiących zagrożenie, obraźliwych, prześladowczych, zniesławiających, wulgarnych, nieprzyzwoitych, oszczerczych, naruszających prywatność innej osoby, pełnych nienawiści bądź niewłaściwych w kontekście rasowym, etnicznym lub innym;
 • podszywania się pod jakąkolwiek osobę lub jednostkę, lub składania nieprawdziwych oświadczeń bądź przedstawiania w niewłaściwy sposób powiązań z jakąkolwiek osobą lub jednostką;
 • ingerowania lub przerywania działania Usługi, serwerów lub sieci podłączonych do Usługi bądź nieprzestrzegania wymagań, procedur, polityk lub regulacji dotyczących sieci podłączonych do Usługi; "śledzenia" lub nękania innych Użytkowników w inny sposób;
 • gromadzenia lub przechowywania danych osobowych innych Użytkowników.

§7. Dane osobowe

 1. Cel i zakres przetwarzania danych, podmioty, którym będą przekazane, jak i prawa osób, których dane dotyczą zostały opisane w Polityce prywatności dostępnej na stronie www.
 2. Polityka prywatności stanowi integralną część niniejszego Regulaminu. Akceptując Regulamin, Użytkownik akceptuje zapisy Polityki prywatności.