księgowa w sieci

Regulamin Promocji Testuj za darmo

z 8 grudnia 2021 r.


§1. Informacje ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa warunki, na jakich odbywa się promocja Testuj za darmo (dalej: Promocja);
 2. Organizatorem Promocji jest Patrycja Szeląg, NIP: 5272978018, prowadząca działalność gospodarczą w Warszawie (02-122) przy ul. W. Sierpińskiego 1A/206 (dalej: Organizator);
 3. Promocja polega na możliwości bezpłatnego sprawdzenia jakości usług świadczonych przez Organizatora (dalej: Usługi), na zasadach i z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w Regulaminie.
 4. Do  Promocji  można przystąpić w okresie od  20 grudnia 2021  r.  do  30  czerwca  2022  r.,  przy czym Organizator  zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji w przypadku przekroczenia przed 30 czerwca 2022  r. liczby, o  której  mowa  §1 ust. 5.
 5. Liczba uczestników, którzy mogą wziąć udział w Promocji wynosi 100.
 6. Celem Promocji jest zwiększenie świadomości marki Organizatora oraz zachęta uczestników do wyboru produktów oferowanych przez Organizatora, a w konsekwencji – zwiększenie sprzedaży Organizatora.

§ 2. Uczestnictwo w Promocji

 1. Uczestnikiem promocji (dalej: Uczestnik) może zostać wyłącznie osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, niekorzystającą przed przystąpieniem do Promocji z usług Organizatora.
 2. Aby przystąpić do Promocji należy w terminie określonym, w § 1 ust.4 niniejszego Regulaminu zawrzeć Umowę o świadczenie usług księgowych za pośrednictwem kanałów, które oferuje Organizator.

§ 3. Zasady Promocji

 1. Uczestnik, który spełni warunki określone w § 2, ma prawo do bezpłatnego sprawdzenia usług świadczonych przez Organizatora.
 2. Zakres Usług został szczegółowo opisany w dokumencie Regulamin świadczenia Usług Księgowa w sieci (dalej: Regulamin świadczenia usług), który jest dostępny na stronie internetowej Organizatora (dalej: Strona internetowa) (https://www.ksiegowawsieci.pl/regulamin_swiadczenia_uslug/).
 3. Promocja obejmuje jednorazowe wykonanie na rzecz Uczestnika przez Organizatora czynności, o których mowa w §3. Regulaminu świadczenia usług.
 4. Uczestnik może wziąć udział w Promocji jednokrotnie.

§4. Reklamacje

 1. Uczestnik może złożyć reklamację w formie elektronicznej na adres e-mail: reklamacje@ksiegowawsieci.pl
 2. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona w formie elektronicznej na adres e-mail Uczestnika nie później niż w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania reklamacji.

§5. Ochrona danych osobowych

 1. Organizator jest administratorem danych osobowych Uczestników Promocji w zakresie związanym z realizacją Promocji Testuj za darmo.
 2. Dane osobowe Uczestników przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji przedmiotu promocji oraz w zgodzie z Regulaminem.
 3. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługują Uczestnikom, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatności znajdującej się na Stronie internetowej pod adresem: https://www.ksiegowawsieci.pl/polityka_prywatnosci/

§6. Informacje dodatkowe

 1. Niniejszy regulamin promocji będzie dostępny na stronie internetowej Organizatora.
 2. Wartość Usługi otrzymanej w trakcie korzystania z Promocji stanowi przychód z działalności gospodarczej prowadzonej przez Uczestnika, w związku z czym wypełnienie wszelkich obowiązków podatkowych związanych z jej otrzymaniem spoczywa na Uczestniku.