Przegląd VAT dla Mikro i Małych Firm - 4-10 października 2021 r.

Czy szkolenia dla bezrobotnych korzystają ze zwolnienia z VAT? Zasady odliczania VAT w związku z realizacją strategii CSR firmy. M.in. o tym w Przeglądzie VAT dla Mikro i Małych Firm

Usługi medyczne świadczone przez niewykwalifikowaną osobę nie korzystają ze zwolnienia VAT

Usługi podologiczne są usługami z zakresu opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, a zatem pierwszy warunek warunkujący zwolnienie z opodatkowania podatkiem VAT.

Jednak mimo, że przedsiębiorca ma tytuł zawodowy technika analityka medycznej, to jednak nie świadczy usług z zakresu podologii w ramach wykonywania zawodu medycznego. Nie została spełniona druga przesłanka do zwolnienia z VAT, ponieważ usługi nie są wykonywane przez osobę legitymującą się fachowymi kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych w tym zakresie.

Interpretacja indywidulana Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 października 2021, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.536.2021.2.AK

Szkolenia dla bezrobotnych prowadzone przez prawnika a VAT

Przedsiębiorca świadczy usługi prawnicze (PKD 69.10.Z), jest podatnikiem VAT, oraz wystawia faktury za swoje usługi ze stawką 23%. Zamierza świadczyć dodatkowo usługi szkoleniowe z zakresu prawa na rzecz osób bezrobotnych. Usługi będą usługami kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego.

Zdaniem organu, prowadzenie szkolenia nie będą korzystały ze zwolnienia z VAT, ponieważ przedsiębiorca nie spełnia wymogów unijnej dyrektywy pozwalającej zastosować zwolnienie, m.in.  nie będzie odpowiednim podmiotem prawa publicznego lub inną instytucją działającą w tej dziedzinie, której cele są uznane za podobne przez państwo członkowskie.

Interpretacja indywidulana Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 7 października 2021, sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.536.2021.2.AK

Odliczenie VAT od wydatków na realizację strategii CSR

W ramach realizacji strategii CSR przedsiębiorca zawiera umowy o świadczenie usług z klubami sportowymi (głównie kluby piłki siatkowej oraz piłki nożnej) działającymi w miejscu siedziby przedsiębiorcy lub w najbliższej okolicy. Umowy dotyczą odpłatnego świadczenia przez kluby usług marketingowych (reklamowych) oraz realizacji określonych celów z zakresu CSR.

Korzyści z ponoszonych wydatków na działalność CSR mają zatem na celu zwiększenie przychodów ze sprzedaży opodatkowanej VAT. Wydatki ponoszone na programy CSR jako ogólny koszt funkcjonowania Wnioskodawcy przekładają się na wyniki prowadzonej działalności opodatkowanej VAT, choć nie jest możliwe precyzyjne ustalenie w jakiej wysokości.

Ze względu na spełnienie przesłanki, jaką jest związek dokonanych zakupów ze sprzedażą opodatkowaną, przedsiębiorcy przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur wystawionych przez kluby.

Interpretacja indywidulana Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 4 października 2021, sygn. 0111-KDIB3-2.4012.529.2021.5.AZ