Ulga IP Box. Koszty hostingu i chmury

Jak ująć w uldze IP Box wydatki poniesione na hosting i infrastrukturę w chmurze?

Z wnioskiem o interpretację wystąpił programista, który prowadzi działalność gospodarczą. Celem wystąpienia z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej było potwierdzenie prawa programisty do stosowania ulgi IP Box.

Warunki stosowania ulgi IP Box

Programista szczegółowo opisał prowadzoną działalność w branży IT. Wyraził stanowisko, że spełnia wszystkie przesłanki do zastosowania 5% stawki podatku dochodowego w ramach ulgi IP Box. M.in. programista zaznaczył, że

  • prowadzi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o PIT,
  • osiąga dochody ze sprzedaży praw do wytworzonych przez siebie programów komputerowych,
  • osiągany dochód jest dochodem z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP),
  • ponosi koszty, które mogą być zastosowane do obliczenia wskaźnika nexus,
  • na bieżąco prowadzi ewidencję, która jest wymagana do zastosowania ulgi IP Box.

Koszty działalności programistycznej

Dodatkowo przedsiębiorca wskazał, że w ramach prowadzonej działalności ponosi koszty, które są ściśle (bezpośrednio) związane z wytarzaniem oprogramowania. Wobec tego, jego zdaniem, ponoszone koszty mogą służyć do obliczenia wskaźnika nexus w uldze IP Box.

Wśród ponoszonych kosztów bezpośrednio związanych z wytwarzaniem oprogramowania wymienił m.in. koszt hostingu i infrastruktury w chmurze. Jak opisał, rozważa prowadzenie własnej strony internetowej, która pozwoliłaby mu dotrzeć do większego grona klientów i stanowiłaby odzwierciedlenie jego doświadczenia oraz kwalifikacji. Natomiast infrastruktura chmurowa jest coraz szerzej wykorzystywana w branży IT z powodu możliwości korzystania z dużej mocy obliczeniowej uzupełnionej o zasoby pamięci i sieci. Z tego powodu nie wyklucza poniesienia tych wydatków.

Hosting i chmura w uldze IP Box

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że programista ma prawo do stosowania ulgi IP Box.

Jednak w ocenie organu, do kalkulacji wskaźnika nexus (litera a) programista nie może ująć kosztu, który poniesie na hosting i infrastrukturę w chmurze w części dotyczącej prowadzenia własnej strony internetowej. Zdaniem Dyrektora KIS, prowadzenie własnej strony internetowej w celu dotarcia do szerszego grona klientów stanowić będzie wydatek związany z działalnością w ujęciu ogólnym, a nie z wytworzeniem konkretnego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. W konsekwencji wydatki te nie będą stanowić podstawy do obliczenia wskaźnika nexus.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 7 września 2023 r., sygn. 0115-KDST2-1.4011.155.2023.2.KB