IP Box a wyjazdy służbowe

Programista odbywa wyjazdy zarówno w celu zdobywania nowych klientów, jak i do klientów już posiadanych.

Z wnioskiem o interpretację wystąpił przedsiębiorca, który w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej wytwarza oprogramowanie. Programista chciał wiedzieć, czy ma prawo do stosowania ulgi IP Box.

Warunki stosowania ulgi IP Box

Programista szczegółowo opisał prowadzoną działalność w branży IT. Wyraził stanowisko, że spełnia wszystkie przesłanki do zastosowania 5% stawki podatku dochodowego w ramach ulgi IP Box. M.in. programista zaznaczył, że

 • prowadzi działalność badawczo-rozwojową w rozumieniu ustawy o PIT,
 • osiąga dochody ze sprzedaży praw do wytworzonych przez siebie programów komputerowych,
 • osiągany dochód jest dochodem z kwalifikowanych praw własności intelektualnej (IP),
 • ponosi koszty, które mogą być zastosowane do obliczenia wskaźnika nexus,
 • na bieżąco prowadzi ewidencję, która jest wymagana do zastosowania ulgi IP Box.

Koszty działalności programistycznej

Dodatkowo przedsiębiorca wskazał, że w ramach prowadzonej działalności ponosi koszty, które są ściśle (bezpośrednio) związane z wytarzaniem oprogramowania. Wobec tego, jego zdaniem, ponoszone koszty mogą służyć do obliczenia wskaźnika nexus w uldze IP Box.

Wśród ponoszonych kosztów bezpośrednio związanych z wytwarzaniem oprogramowania wymienił m.in.

 • koszty usługi księgowej i doradczej;
 • koszty amortyzacji/leasingu i użytkowania samochodu;
 • koszty zakupu sprzętu komputerowego i elektronicznego;
 • koszty zakupu licencji na oprogramowanie;
 • koszt usług telekomunikacyjnych;
 • koszty związane z wyjazdami służbowymi.

Jeżeli chodzi o ten ostatni rodzaj kosztów, programista wskazał, że podróżuje służbowo, w związku z czym ponosi koszty związane z noclegiem oraz koszty dojazdu do wyznaczonego miejsca. Te koszty są konieczne z punktu widzenia działalności związanej z tworzeniem oprogramowania, gdyż może zdarzyć się sytuacja, że będzie musiał omówić dany projekt z klientem osobiście. Wyjazdy służbowe to wyjazdy zarówno w celu zdobywania nowych klientów, jak i do konkretnych, już posiadanych.

Wydatki na podróże służbowe a ulga IP Box

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że programista ma prawo do stosowania ulgi IP Box.

Jednak w ocenie organu, do kalkulacji wskaźnika nexus (litera a) programista nie może ująć kosztu, który jest związany z wyjazdami służbowymi w celu zdobywania nowych klientów. W jego ocenie, ponoszenie tego typu wydatków związane jest z działalnością w ujęciu ogólnym, a nie z wytworzeniem konkretnego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 11 listopada 2023 r., sygn. 0115-KDST2-1.4011.287.2023.4.AW