Błędna data we wniosku uniemożliwi zmianę formy opodatkowania

Jako datę zmiany przedsiębiorca wprowadził omyłkowo 2021 r. Zmiany podatku chciał Pan dokonać od stycznia 2022 r.

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą.

14 grudnia 2021 r. przez internet dokonał aktualizacji formularza CEiDG. Zmienił Pan formę opodatkowania z podatku liniowego na ryczałt.

Jako datę zmiany wprowadził omyłkowo 14 grudnia 2021 r. Zmiany podatku chciał Pan dokonać od stycznia 2022 r.

Przedsiębiorca chciał wiedzieć, czy w opisanej we wniosku sytuacji miał prawo do zmiany formy opodatkowania na 2022 r. i rozliczania się w 2022 r. ryczałtem.

Jak uznał Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej,  błąd w zakresie daty oznacza błędnie złożone zgłoszenie w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej dotyczące zmiany formy opodatkowania. Natomiast złożenie stosownego oświadczenia – w wymienionym w przepisach terminie – jest warunkiem koniecznym dla możliwości wyboru sposobu opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – przypomniał Dyrektor KIS.

Jego zdaniem, przedsiębiorca nie dopełnił tego obowiązku. Co oznacza, że w 2022 r. nie mógł stosować ryczałtu jako formy opodatkowania.
Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 14 lutego 2024 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.880.2023.2.HJ