Zwrot składki zdrowotnej. Jak wpłynie na podatek?

Przedsiębiorca otrzymał zwrot nadpłaconych składek w postaci ich zaliczenia na poczet bieżących należności w ZUS.

Przedsiębiorca opłaca podatek w formie karty podatkowej. W 2014 r. orzeczono u przedsiębiorcy umiarkowany stopień niepełnosprawności.

Podczas jednej z wizyt w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w 2023 r. dowiedział się, że od momentu uzyskania orzeczenia o niepełnosprawności płacone składki zdrowotne są bezpodstawne – przedsiębiorca był zwolniony z ich płacenia.

Zwrot składki zdrowotnej z ZUS

Przedsiębiorca otrzymał zwrot nadpłaconych składek w postaci ich zaliczenia na poczet bieżących należności w ZUS.
Jednocześnie przedsiębiorca pomniejszał kwotę podatku z karty podatkowej o płaconą składkę zdrowotną. Dowiedział się w Urzędzie Skarbowym, że powinien zwrócić w powyższej sytuacji odliczone kwoty składki zdrowotnej.

Przedsiębiorca ma pytanie, czy od kwoty, która uległa przedawnieniu, ale której saldo wykorzystuje do regulowania bieżących składek ZUS, powinien zwracać wymiar karty podatkowej.

Zwrot składki zdrowotnej a podatek

Dyrektor Krajowej informacji Skarbowej przypomniał przepis, zgodnie z którym jeżeli podatnik, obliczając podatek należny, dokonał odliczeń od dochodu, podstawy obliczenia podatku lub podatku, a następnie otrzymał zwrot odliczonych kwot (w całości lub w części), w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym otrzymał ten zwrot, dolicza odpowiednio kwoty poprzednio odliczone.

Jego zdaniem, z powyższego przepisu wynika, że w przypadku otrzymania zwrotu uprzednio zapłaconych i odliczonych składek na ubezpieczenie zdrowotne podatnik obowiązany jest doliczyć do podatku kwoty uprzednio odliczone i wykazać to doliczenie w zeznaniu podatkowym składanym za rok podatkowy, w którym składka została zwrócona.

Za równoważne ze zwrotem składek uznaje się zaliczenie nadpłaconych składek na poczet bieżących zobowiązań wobec ZUS w drodze kompensaty.

Stanowisko skarbówki

Mając na uwadze przedstawiony we wniosku opis zdarzenia oraz powołane wyżej przepisy prawa, w rocznym zeznaniu podatkowym o wysokości osiągniętego przychodu za rok, w którym otrzymał zwrot składek, przedsiębiorca zobowiązany będzie doliczyć do należnego podatku kwoty zwróconych składek zdrowotnych (uprzednio odliczonych) – ocenił Dyrektor KIS.

A zatem kwoty, które uległy przedawnieniu i które przedsiębiorca wykorzystuje do regulowania bieżących składek ZUS, a wcześniej wykazane były w deklaracjach PIT-16A, zobowiązany jest wykazywać w zeznaniu podatkowym (PIT-37 lub PIT-36) za rok, w którym zaliczył je na swoje bieżące zobowiązania – podsumował.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 29 lutego 2024 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.1.2024.1.AS