Darowizna. Co z amortyzacją otrzymanych lokali?

Przedsiębiorczyni chciałaby wiedzieć, czy ma prawo kontynuować amortyzację lokalu otrzymanego w drodzę doarowizny.

PITInne
darowizna lokalu

Przedsiębiorczyni prowadzi na podstawie wpisu w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie m.in. sprzedaży detalicznej.

Ww. działalność prowadzi w lokalu niemieszkalnym.

Darowizna lokalu

Lokal, w którym prowadzona jest działalność w zakresie sprzedaży, przedsiębiorczyni otrzymała od swoich rodziców na podstawie zawartej pod koniec grudnia 2022 r. umowy darowizny.

Ojciec przedsiębiorczyni nabył ww. lokal na potrzeby prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Wprowadził ten lokal do ewidencji środków trwałych swojego przedsiębiorstwa i amortyzował go metodą liniową stawką 2,5%.

Przedsiębiorczyni chciałaby wiedzieć, czy ma prawo, jeżeli jeden z darczyńców dokonywał amortyzacji ww. lokalu, kontynuować amortyzację tego lokalu wg metody i stawki amortyzacji przyjętej uprzednio przez ojca i przy uwzględnieniu wysokości dokonanych już przez niego odpisów amortyzacyjnych do tego lokalu.

Amortyzacja otrzymanego lokalu

Zgodnie z oceną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, przedsiębiorczyni jako obdarowana do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych powinna przyjąć lokal niemieszkalny w wartości określonej przez darczyńcę – nastąpi bowiem kontynuacja amortyzacji.

Kontynuując amortyzację opisanego we wniosku środka trwałego, przedsiębiorczyni będzie zobowiązana do uwzględnienia wysokości dokonanych już przez darczyńcę odpisów oraz przyjęcia wybranej przez niego metody amortyzacji. Dokonywane przy zastosowaniu opisanej kontynuacji odpisy amortyzacyjne będą stanowić koszty uzyskania przychodów.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 czerwca 2023 r., sygn. 0114-KDWP.4011.34.2023.1.ŁZ