Stawka ryczałtu przy cesji leasingu auta

Jaką stawką ryczałtu opodatkowane będzie „odstępne” wynikająca cesji leasingu operacyjnego?

cesja leasingu auta

Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą w postaci kancelarii adwokackiej. Rozlicza się na zasadach ryczałtu od 1 stycznia 2024 r. - według stawki 15%. Dodatkowo, jest komplementariuszem spółki komandytowej działającej od lipca 2022 r

W 2021 r. przedsiębiorca zawarł umowę leasingu operacyjnego samochodu, który wykorzystywany jest w działalności gospodarczej w sposób mieszany.

Cesja leasingu auta firmowego

Przedsiębiorca planuje dokonać cesji umowy leasingu na spółkę komandytową. Powodem cesji umowy leasingu jest przeniesienie samochodu na potrzeby działalności gospodarczej spółki. Cesja będzie dokonywana w porozumieniu z leasingodawcą, w celu dopełnienia wszelkich niezbędnych kroków natury formalno-prawnej.

Charakterystyczne dla umowy cesji leasingu jest tzw. „odstępne”, wypłacane cedentowi przez cesjonariusza jako suma poniesionych przez cedenta kosztów w związku z umową leasingu, pomniejszonych o ewentualne zużycie przedmiotu leasingu. W związku z tym przedsiębiorca uzyska przychody z tytułu cesji.

Cesja leasingu a ryczałt

Przedsiębiorca chciałby wiedzieć, jaką stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych opodatkowana będzie kwota „odstępnego” wynikająca z umowy cesji leasingu operacyjnego.

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w sytuacji scedowania praw i obowiązków wynikających z umowy leasingu na inny podmiot i otrzymania odstępnego na podstawie wystawionej faktury, należy uzyskany z tego tytułu przychód opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym wg stawki obowiązującej dla prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności, w której przedmiot leasingu jest wykorzystywany. Czyli, w omawianej sprawie, według stawki ryczałtu 15% - ocenił Dyrektor KIS.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 17 czerwca 2024 r., sygn. 0113-KDIPT2-1.4011.415.2024.1.HJ