Kompensata kary umownej a PIT. Stanowisko skarbówki

Przedsiębiorca zaproponował wykonanie dodatkowych prac o wartości równej wysokości naliczonej kary umownej.

Przedsiębiorca zobowiązał się do wykonania na rzecz spółki akcyjnej określonych w umowie prac rozbiórkowych. Termin realizacji wspomnianych prac ustalono na grudzień 2022 r.

Przedsiębiorca nie wykonał wszystkich prac objętych umową w zakreślonym do tego terminie, prace zostały zrealizowane w 80% i na tej podstawie została wystawiona faktura VAT.

Strony zawarły aneks do umowy, którym wydłużyły czas jej realizacji do lutego 2023 r. Realizacja całości przedmiotu umowy nastąpiła jednak dopiero w czerwcu  2023 r., w którym podpisano protokół odbioru, na podstawie którego została wystawiona końcowa faktura VAT.

Kompensata kary umownej

W rezultacie zaistniałego opóźnienia została nałożona kara umowna za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy. W zamian za powyższe, przedsiębiorca zaproponował wykonanie dodatkowych prac o wartości równej wysokości naliczonej kary umownej.

Po wykonaniu dodatkowych prac, między stronami doszło do kompensaty wzajemnych zobowiązań.

Przedsiębiorca ma wątpliwości, czy zapłacona, w tym w formie potrącenia, kara umowna stanowi dla niego koszt uzyskania przychodu.

Kara umowna a koszty firmowe

Zdaniem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, kara za nieterminowe wykonanie umowy jest karą za wadliwe wykonanie usługi, a tym samym mieści się w katalogu kar umownych i odszkodowań wyłączonych z kosztów uzyskania przychodów w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Na powyższe, jak wynika z decyzji Dyrektora KIS, nie ma wpływu sposób zapłaty kary, w tym poprzez potrącenie.

W konsekwencji, organ stwierdził, że zapłacona w ten sposób kara umowna nie podlega zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 5 grudnia 2023 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.614.2023.1.DP